Villkor

Allmänna köp- och leverans-
villkor

Här finner du de allmänna köp- och leveransvillkoren för PlastShop.se

PlastShop.se drivs av ARC Gruppen AB. Du kan alltid kontakta vår kundtjänst via telefon eller e-post om du har frågor eller funderingar. Kontaktuppgifter finns på denna sida.

Nedanstående allmänna villkor gäller vid försäljning av produkter och annan lös egendom (nedan kallat Produkter) av PlastShop.se (juridiskt namn ARC Gruppen AB, nedan kallat Säljaren), om annat inte skriftligen överenskommits mellan respektive kund (nedan kallad Köparen) och Säljaren. I övrigt gäller Köplagen.

Produktsortimentet i Säljarens e-butik uppdateras kontinuerligt, vilket medför att nya produkter tillkommer och att vissa produkter utgår. Säljaren reserverar sig för fel i information samt fel i specifikation på samtliga i Säljarens sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan ej garanterat återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Plast är ett material som i de flesta fall produceras i en plustolerans. Exempelvis kan en platta i tjocklek 10 mm levereras som 11,5 mm, vilket är inom produktionstolerans. Alla produkter har en produktionstolerans, om annat inte särskilt avtalats.

Produkter skall endast användas enligt tillverkarens angivna användningsområde, instruktioner och omfattning.

Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus förbehålls Säljaren rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Säljarens sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Säljaren ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan. Säljaren kan i dessa fall erbjuda Kunden en likvärdig produkt.

Via säljarens hemsida kan Köparen bläddra bland produkter och välja att lägga dessa i en varukorg för att göra en förfrågan om t.ex. pris och leveranstid. Formell beställning sker således inte via hemsidan. Vid beställning skickar Säljaren ordererkännande där slutligt pris och leveranstid framgår. Avtal träffas först när Säljaren bekräftat beställningen genom sagda orderbekräftelse. Produkter som vid något tillfälle är slut i lager restnoteras och behöver ej beställas om.

Säljaren reserverar sig för felskrivningar och tekniska problem i samband med prisangivelser och förbehåller sig rätten att makulera uppenbart felaktiga order.

Försäljning sker endast till företag och organisationer och betalning sker via faktura. Säljaren förbehåller sig rätten att göra en kreditprövning.

Säljaren samarbetar nära med tillverkare och/eller lokal återförsäljare och levererar så långt som möjligt direkt från deras lager. Det är därför möjligt att en beställning kan komma i flera försändelser. Ändringar och/eller tillägg i en order måste göras innan leveransen skickas. Är en leverans påbörjad kommer ändringar i en order inte att genomföras.

I möjligaste mån försöker vi leverera alla produkter i samarbete med DHL eller Schenker. Vid större leveranser kan undantag ske. Leveranstiden är normalt 3-10 arbetsdagar, men varierar med produkttyp och orderstorlek. 

I de fall Kunden inte är anträffbar, löser ut eller på annat sätt ej kan ta emot sin leverans debiterar Säljaren en kostnad på totalt 300 kr i hanteringsavgift. I de fall där adress angiven av Kunden är en privatadress kan en tilläggsavgift efterfaktureras om detta inte påtalats vid beställning.

Om leveransförsening uppstår meddelar Säljaren Kunden detta via e-post. Kunden har rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Häv av köp ska ske skriftligen via e-post. Vid tillfällen då Säljaren omöjligen kan fullfölja en beställning, till exempel om Säljarens leverantör inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot Säljaren, förbehåller sig Säljaren rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från Kunden gällande leveransförseningar.

Om annat inte framgår av offert ansvarar Kunden för transportrisken (Incoterms EXW), det vill säga risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Säljaren.

Kunden är skyldig att skriftligen och med bifogade bilder anmäla eventuella transportskador till Säljarens kundtjänst inom sju arbetsdagar från det tillfället då godset mottagits. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera produktens skick snarast efter mottagandet av godset.

I händelse av transportskada får inte produkten användas av Kunden utan särskilt medgivande från Säljaren och Kunden måste också behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet.

Felbeställd lagerförd produkt kan efter överenskommelse återtas mot 50% av det ursprungliga värdet.

Felbeställd, ej lagerförd vara – så kallad beställningsvara, återtas ej. Undantag kan möjligen ske efter särskild överenskommelse.

Säljaren förbehåller sig rätten att ta ut en småorderavgift för order understigande 500 kr.

Vid retur av vara ska Kunden kontakta Säljarens kundtjänst via e-post, som registrerar och godkänner returen. Inga varor kan returneras förrän returen har registrerats av Säljarens kundtjänst. Retur som av någon anledning inte godkänns blir inte krediterad.

Alla reklamationsärenden ska anmälas till Säljarens kundtjänst via e-post.

Följande regler gäller vid reklamation:

  • Synlig skada ska anmälas omgående.
  • Vid skada som inte är synlig vid mottagandet ska reklamation göras snarast och senast inom 7 arbetsdagar efter mottagandet av försändelsen.

Vid godkänd reklamation gäller följande:

  • Säljaren skickar en returfraktsedel till Kunden.
  • Kunden bifogar en kopia av följesedel med returgodset.
  • Returen förpackas i ytteremballage (kartong), på ett sådant sätt att Produktens originalförpackning inte skadas.
  • Skriv ej på originalförpackningarna.
  • Kunden krediteras kostnaden för produkten när det returnerade godset har registrerats hos Säljaren.
  • Säljaren ger endast full gottgörelse (kreditering) vid retur av felaktiga och fellevererade produkter.

Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning ska betalas av Kunden.

Postadress till Säljaren är:

ARC Gruppen AB
Befälsgatan 14
587 50 LINKÖPING

Säljaren är befriade från att fullfölja sina förpliktelse gentemot Kunden om detta beror på ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.Ex