Esterplast

Gruppen Esterplast omfattar dels omättad esterplast UP (eng: Unsaturated Polyester), dels det härdade materialet, d v s mättad esterplast. Den omättade esterplasten är den polymer som den sedermera härdade plasten byggs upp av.

Omättad esterplast är i sig ett hårt, styvt och ganska sprött material. Innan det används för tillverkning av olika detaljer löses det därför upp med hjälp av styren, ett ämne som också behövs under den efterföljande härdningen.

Detaljer av esterplast är i de allra flesta fall armerade med något slag av fiber, vanligen glasfiber. Plasten verkar i dessa sammanhang som bindemedel mellan armeringsfibrerna. Det armerade materialet kallas armerad plast eller AP. Fibrerna påverkar APmaterialets draghållfasthet. Det polymera materialet bestämmer AP-materialets termiska och elektriska egenskaper samt dess kemikaliebeständighet. Fibrer plus polymermaterial bestämmer tillsammans det armerade materialets mekaniska egenskaper, såsom draghållfasthet och böjhållfasthet.

Armerad plast har olika mekaniska egenskaper i olika riktningar. Riktningsegenskaperna påverkas också av fiberlängd och fiberorientering samt av den metod enligt vilken en detalj tillverkats samt av detaljens geometriska utformning. Omättad esterplast används till armerad esterplast, d v s AP, till s k pressmassa (se faktaruta), till lacker och som bindemedel i plastspackel.
Fiberarmerad esterplast används till bl a båtskrov, båtmaster, flaggstänger, bilkarosser, flygplansdelar, tankar för olika slag av vätskor, rör för vatten och avloppsvatten samt till höljen för maskiner och elektriska apparater.

Pressmassa var tidigare ett vanligt utgångsmaterial för tillverkning av detaljer till elektrotekniska apparater. Pressmassan har med åren minskat kraftigt i användning och efterföljts av s k
SMC-material (se faktaruta), vilka i sin tur nu mer och mer ersätts av s k glasmattetermoplast, GMT.

Lacker som baseras på omättad polyester används för t ex köksinredningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *